Pro občany

V případě požáru nebo jiné mimořádné události vyžadující účast hasičů volejte na telefonní číslo 150 nebo 112.

 

Základní práva a povinnosti související s požární ochrannou a integrovaným záchranným systémem jsou uvedeny zejména v zákoně č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Tyto právní předpisy lze nalézt na stránkách Generálního ředitelství HZS ČR.

Na stránkách Generálního ředitelství HZS ČR lze také najít rady obyvatelstvu a informace o ochraně obyvatel a příručky

Další důležité informace v souvislosti s požární ochranou a řešením mimořádných událostí (např. požární poplachový plán kraje, plošné pokrytí kraje jednotkami PO, Kapesní průvodce pro mimořádné situace atd.) lze nalézt na internetových stránkách Kraje Vysočina. 

Požární řád obce Bobrová
 

Hasičské jednotky zasahující na území městyse Bobrová:

 1. stupeň požárního poplachu
 (nejnižší stupeň)
 JSDHO Bobrová
 JSDHO Nové Město na Moravě
 JHZS KV - s. Žďár nad Sázavou 
 2. stupeň požárního poplachu  JSDHO Křižanov
 JSDHO Strážek 
 JSDHO Ostrov nad Oslavou
 JHZS KV - s. Bystřice nad Pernštejnem
 JSDHO Rožná 
 JSDHO Dolní Rožínka 
 JSDHO Radostín nad Oslavou 
 3. stupeň požárního poplachu      


 

Některé povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany:

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - zdroj: GŘ HZS ČR 

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

§ 7


(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
(2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona. 1m)

pozn. Každé vypuštění zdroje požární vody je třeba nahlásit na operační středisko HZS Kraje Vysočina na telefonním čísle 950 270 202-207.

 

§ 17

Základní povinnosti fyzických osob


(1) Fyzická osoba je povinna
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
(3) Fyzická osoba nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy, 1l)
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).
 

ODDÍL DRUHÝ

Pomoc při zdolávání požárů

§ 18

Osobní pomoc


Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.
 

§ 19 

Věcná pomoc


Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.
 

§ 22

Vstup na nemovitosti


(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
(2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.


 

Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení

Povinnosti osob provádějících pálení trávy či klestu se liší v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o fyzickou osobu nebo právnickou či podnikající fyzickou osobu. Každý z nás je ale povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

Fyzické osoby

Obecně řečeno fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Dále je povinna oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

Fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů. Vypalování porostů je způsob zbavení se suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru. Tato činnost je prováděna zejména na jaře a je považována za způsob oživení humusu a zbavení se plevele. Tento pohled je do značné míry opodstatněný, byť platí pouze u některých typů luk. Na druhé straně tento postup vykazuje natolik výrazné vedlejší negativní efekty (znehodnocení vrchní vrstvy půdy u některých typů luk, rozsáhlé škody na některých částech flóry i fauny včetně pro zemědělství prospěšných mikroorganismů a zejména hmyzu), takže celkový výsledek je prakticky vždy vysoce negativní. Někdy se rovněž jedná o akt bezmyšlenkového vandalismu.

Obecně tedy platí, jestliže se jedná o nějaké plošné pálení určitého porostu tak se jedná tzv. o vypalování porostů. Jestliže se jedná o hořící hromadu určitých rozměrů, např. 1x1m, 2x2m, apod. tak se nejedná o vypalování porostů – jedná se o spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Fyzická osoba by vždy měla při spalování hořlavých látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Dále je nutné toto pálení předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Pálení se ohlašuje vyplněním formuláře na internetových stránkách paleni.izscr.cz, popřípadě na telefonním čísle 950 291 103.

Právnické a podnikající fyzické osoby 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Pálení se ohlašuje vyplněním formuláře na internetových stránkách paleni.izscr.cz, popřípadě na telefonním čísle 950 291 103.

Pravidla pro pálení klestu:

 • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
 • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
 • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
 • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
 • vypalování porostů je zakázáno.

Tyto zásady musí být dodržovány i při spalování jiných materiálů. Při těchto činnostech musí být postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

Vyhláška č.1/2004 Obce Bobrová o stanovení podmínek spalování tuhých paliv v obci
 

 


 

Bezpečný provoz topidel

Instalovat a užívat lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon o požární ochraně každému ukládá povinnost dodržovat podmínky nebo návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

A na co si dát pozor, než začnete topit? Především by měl každý vědět, v jakých lhůtách je povinen zajistit provedení pravidelných revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrol komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Každoročně se stává špatné ukládání popele příčinou nejen požárů popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

Příprava topidel

Máte před zimou vyčištěná kamna, seřízený kotel topení? Topná sezona se už rozeběhne, počasí ještě dovoluje napravit zanedbané. Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důležité je to u uživatelů plynového kotle, u nichž je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topí-li se na pevná paliva, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
A pozor! Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu topidel:

 • Kolem každého topidla, podle druhu, je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny.
 • Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty
 • Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys
 • Každý je povinen udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny, u nichž byly zjištěny závady. Podmínky jsou uvedeny v ČSN EN 1443.
 • Každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty v zákoně o požární ochraně a navazující vyhlášce číslo 34/2016.

Autor článku Ing. Jan Bělohlávek z HZS Kraje Vysočina

Jan Pokorný: Víte jak se starat o komín a kouřovod podle nového předpisu? (prezentace) 
                            Povinnosti občanů související s požární ochranou (prezentace) 


 

Přenosné hasicí přístroje

Kdy který přístroj použít: 

Vodní hasicí přístroj
Používá se pro hašení požáru třídy A, což jsou požáry pevných hořlavých látek žhnoucích nebo hořících plamenem, např. papír, dřevo, seno, plasty, guma, uhlí atd. Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním tedy hasit elektrická zařízení pod napětím. Není vhodný ani na hašení hořlavých kapalin, protože voda je těžší než většina hořlavých kapalin a hrozí vyvrhnutí. Má z běžně dostupných hasicích přístrojů nejnižší účinnost. Hasebním účinkem vody je především ochlazování. 

Pěnový hasicí přístroj
Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látku od vzdušného kyslíku - pracuje na principu dusivého efektu. Proto hasí lépe pevné látky než samotná voda, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alkohol resistant) jimi lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton, které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF významně působí izolační efekt, kdy se brání výstupu hořlavých par a plynů z pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku. Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá. 

Práškový hasicí přístroj
Práškový přístroj je určený pro hašení tříd A, B, C, D, včetně pevných látek kromě sypkých hmot. Dobře hasí zejména požáry hořlavých kapalin a hořlavých plynů a speciální typy prášku i požáry některých lehkých kovů. Je vhodný i k hašení elektrických zařízení pod proudem. Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím. K hašení se u tohoto přístroje využívá zejména stěnový efekt. Je nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach. 

Sněhový hasicí přístroj
Tento přístroj je vhodný především na hašení požárů třídy B, C, tzn. požárů kapalných plamenem hořících látek a hořlavých plynů a omezeně i na požáry třídy A. Je také vhodný k hašení elektrických zařízení pod proudem. Naopak není vhodný na sypké materiály, které by mohl rozvířit. Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Jeho použití v uzavřeném prostoru může být nebezpečné. K hašení se využívá nejen sníh k ochlazení, ale především plyn, který vytlačuje z okolí hořícího předmětu kyslík. Tyto přístroje však mají malý dostřik, zasahující proto musí do bezprostřední blízkosti požáru. 

Halonový hasicí přístroj
Hasivem jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt. Hasivo má však negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a je jedovaté. Nesmí se proto používat ve špatně větratelných prostorách, na žhnoucí látky a na požáry lehkých kovů. V současné době jsou již některá hasiva s halonovými prvky zakázaná nebo je omezeno jejich použití. 

Jak hasí různé hasicí přístroje: 

   vodní  sněhové  práškové  halonové  pěnové
 benzín, nafta, olej  nevhodné  výborně  dobře  výborně  dobře
 elektrický rozvaděč  nesmí  nesmí  výborně  výborně  dobře
 knihy, archivy  dobře  dobře  omezeně  dobře  nevhodné
 hobliny, piliny  výborně  výborně  nevhodné  nevhodné  nevhodné
 počítač, video, TV  nesmí  nesmí  dobře  nevhodné  dobře


Třídy požáru:

Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, barvy, alkohol apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné zejména hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Požáry třídy C - požáry plynných látek hořících plamenem Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu jsou vhodné přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 a halonové.
Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů Jedná se např. o hořčík a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot. Hašení vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálních prášků.
Třída požáru F - požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních. K hašení je potřeba použít hasiva se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří na povrchu ochranný film.

Zdroj: Hasičské noviny č. 02/2012

Video o přenosných hasicích přístrojích

 

Účastníci silničního provozu pozor!

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina by chtěl apelovat na všechny řidiče, cyklisty a chodce, aby při setkání s vozidlem hasičů, ale i policie a záchranné zdravotnické služby, které má zapnuté výstražné zařízení, dodržovali několik následujících zásad:

 • uvolněte vozidlu cestu sjetím k pravé krajnici, nebraňte v předjetí a prudce nebrzděte,
 • nejezděte za vozidlem záchranářů ve snaze co nejrychleji projet křižovatkou,
 • blíží-li se vozidlo záchranářů, nevstupujte na přechod pro chodce,
 • blížíte-li se ke křižovatce a slyšíte nebo vidíte vozidlo záchranářů, dbejte zvýšené opatrnosti, i když jste na hlavní silnici a máte zelenou,
 • při parkování na komunikacích (hlavně na sídlištích) parkujte vždy tak, aby vedle Vás zůstal volný pruh široký minimálně 3 metry,
 • parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křižovatek, zatáček a zúžení komunikací tak, aby vozidlo záchranářů mohlo projet nebo odbočit,
 • neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vjezdem do objektu a před hydranty nebo na nich.

Při dodržování těchto zásad velmi ulehčíte a urychlíte záchranářům příjezd k zásahům, u kterých mnohdy jde opravdu o vteřiny. 
A propos, vždyť vlastně ani nevíte, jestli ti blikající hasiči nejedou právě k Vám. 

Autor článku Ing. Jan Bělohlávek z HZS Kraje Vysočina