O jednotce

Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bobrová (dále jen „jednotka“) je Městys Bobrová. Městys tak plní svoji povinnost dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Jednotka provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní úkoly ochrany obyvatelstva a další úkoly podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve svém územním obvodu. Na základě uzavřené smlouvy mezi městysem a Obcemi Mirošov a Račice plní tato jednotka také základní úkoly jednotky požární ochrany v obcích Mirošov a Račice. Jednotka je také předurčena pro plnění letadel Letecké hasičské služby vodou a to na letišti u rybníka Rosinec za obcí Bobrová a dále je předurčena k poskytování předlékařské první pomoci s využitím automatického externího defibrilátoru. Členové této jednotky jsou zároveň i členy Sboru dobrovolných hasičů Bobrová, který je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - rozdíl mezi jednotkou a sborem. Jednotka je součástí projektu s názvem Fenix team.

Financování jednotky a financování sboru jsou zcela odlišná. Vybavení jednotky je pořizováno z finančních zdrojů Městyse Bobrová, příspěvku Obce Mirošov a Račice, dotací Kraje Vysočina a státu a případných sponzorských darů. Pro zajímavost uvádíme, že zásahový oděv stojí 25 000 Kč, přilba 7 200 Kč, hasičská obuv k zásahům 5 000 Kč, hadice okolo 2 000 Kč, vysílačka 5 000 Kč a proudnice TURBO 12 000 Kč. Z těchto finančních zdrojů lze pořizovat pouze vybavení určené pro zásah. Vše ostatní, co hasiči využívají mimo zásah (např. vycházkové uniformy, prostředky na soutěže, vybavení dílny apod.), kupuje sbor za finance, které jeho členové získali sami například pořádáním kulturních akcí nebo sběrem železného šrotu.

Naše jednotka je dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO III. Jedná se tedy o dobrovolnou jednotku zabezpečující výjezd i mimo katastr své obce a to nejpozději do 10 minut. Práci v jednotce vykonávají její členové zdarma jako svůj koníček. Těchto jednotek je na našem okrese dvacet šest, jak je uvedeno v přiloženém seznamu. Mimo to jsou na územním odboru Žďár nad Sázavou dvě jednotky kategorie JPO II (Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou 2 - Zámek), což jsou už jednotky tzv. poloprofesionální s výjezdem opět i mimo katastr obce, ale nejpozději do 5 minut. Členové takové jednotky vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání ve vedlejším pracovním poměru na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti s obcí. To znamená, že neustále alespoň jedno družstvo hasičů drží i během svého běžného zaměstnání pohotovost a v případě vyhlášení poplachu se dostaví do hasičské zbrojnice a vyjedou k události. Ostatní jednotky v okrsku Bobrová jsou zařazeny v kategorii JPO V. To znamená, že zasahují pouze na katastrálním území své obce.

Poplach je jednotce vyhlášen z operačního střediska v Jihlavě v případě požáru dálkovým spuštěním dvou rotačních sirén (na hasičské zbrojnici a úřadu městyse), odesláním SMS a AMDS zpráv na mobilní telefony členů jednotky, pomocí aplikace FIREPORT a v době od 7.00 hod. do 19.00 hod. i spuštěním poplachové znělky v místním rozhlase. Na ostatní typy událostí než je požár jsou pro svolání jednotky pouze rozeslány SMS. SMS zprávy může rozeslat všem členům jednotky také velitel jednotky pomocí svého mobilního telefonu (odesláním SMS zprávy na zařízení ABBAS GSM AM-MINI umístěném v hasičárně, které tuto zprávu rozešle všem členům jednotky). Jednotka vyjíždí nejpozději do 10 minut od vyhlášení poplachu. Každou první středu v měsíci ve 12 hodin probíhá zkušebním tónem (tj. stálý tón o délce 140 vteřin) zkouška sirény.

Hasební obvod jednotky tvoří nejen obce v rámci okrsku Bobrová (tj. Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Dlouhé, Mirošov, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice), ale v prvním (nejnižším) stupni poplachu vyjíždíme i do vzdálenějších obcí. Pro vyšší stupeň poplachu se potom hasební obvod jednotky dále rozšiřuje o další obce, jak je uvedeno v přiložené tabulce.

Městys Bobrová má polohu uprostřed okresu Žďár nad Sázavou a leží tak mezi čtyřmi stanicemi profesionálních hasičů (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Velká Bíteš). Dojezdový čas těchto profesionálních jednotek a nejbližších dobrovolných jednotek do Bobrové ale dosahuje dvaceti minut (zejména v zimním období). Naše jednotka tedy zasahuje v okolí Bobrové jako první.

Naše jednotka měla například v roce 2022 dvacátý první nejvyšší počet zásahů ze všech 123 jednotek kategorie JPO II a JPO III v Kraji Vysočina a zároveň čtvrtý nejvyšší počet z 28 jednotek na územním odboru Žďár nad Sázavou (území bývalého okresu Žďár n./S.).

Městys Bobrová je zařazen ve III. stupni nebezpečí, kategorii B. Z toho plyne, že při prvním (nejnižším) stupni poplachu zasahují na území městyse podle poplachového plánu kraje tyto jednotky:

 1. jednotka SDH obce Bobrová (dobrovolní hasiči) - dojezdový čas do 15 minut
 2. jednotka HZS Kraje Vysočina – stanice Žďár nad Sázavou (profesionální hasiči) - dojezdový čas do 20 minut
 3. jednotka SDH obce Nové Město na Moravě (poloprofesionální hasiči) - dojezdový čas do 20 min

Při vyšších stupních poplachu zasahují v obci dále jednotky dle této tabulky.

Členové jednotky se pravidelně schází minimálně každý pátek. Na těchto schůzkách jednotka provádí:

 • přípravu techniky na STK
 • údržbu a zazimování techniky
 • údržbu technických prostředků jednotky
 • pravidelné školení, výcvik a taktická cvičení (vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla, dálková doprava vody, pátrání po pohřešované osobě, obsluha dýchací techniky, práce s motorovou řetězovou pilou apod.)
 • fyzickou přípravu (tréninky na soutěže v požárním sportu, míčové hry v tělocvičně základní školy)
 • strojníci provádějí pravidelně kondiční jízdy s technikou
 • oprava vozidla VW Transporter 

 

Jednotka provádí kromě zásahů také navíc tzv. ostatní činnosti (z toho některé za úhradu vynaložených nákladů) za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní činnosti jednotky a nedojde k ohrožení její akceschopnosti. Je to například:

 • dálková doprava vody na bioplynovou stanici
 • odplavení nánosů bahna z koryta řeky Bobrůvky
 • likvidaci obtížného hmyzu (včely, vosy, sršni) v místech, kde vážně ohrožují životy a zdraví obyvatel
 • dovoz vody (např. při opravách kostela nebo pro spolek Vlastníci singulárních pozemků Bobrová apod.)
 • vyplachování sil a splachování nečistot v hale na obilí v podniku Bobrovská a.s.
 • umývání silnice v obci
 • čištění ucpané kanalizace
 • asistence při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru prováděných ve větším rozsahu (např. v místních podnicích)
 • asistence při pořádání branného dne pro děti ze Základní školy Bobrová
 • asistence při organizování stánkového prodeje na bobrovské pouti
 • zajištění asistenční požární hlídky na festivalu PIGYÁDA - LÉTO LÁSKY v areálu westernového městečka Šiklův mlýn

 

Všichni členové jednotky musí splňovat zdravotní a odbornou způsobilost. Každý absolvuje jednou za dva roky preventivní lékařskou prohlídku, kterou nám nařizují právní předpisy (u nositelů dýchací techniky je součástí i spirometrie a EKG). Každý člen při vstupu do jednotky absolvoval základní odbornou přípravu a následně se během roku účastní pravidelné odborné přípravy organizované velitelem jednotky (požární taktika, obsluha dýchací techniky, novinky v oboru PO, první pomoc, praktický výcvik aj.). Velitelé absolvovali navíc týdenní kurz a každoročně se účastní pravidelného školení. Strojníci absolvovali také týdenní kurz a následně se účastní školení jednou za pět let. Obě odbornosti je nutné jednou za pět let prodloužit přezkoušením. Technici, obsluhovatelé motorových pil a nositelé dýchací techniky prošli též příslušnými kurzy. Jednotka provádí během roku praktický výcvik řezání s motorovou pilou a výcvik v protiplynovém polygonu na stanici ve Žďáře nad Sázavou. Řidiči jsou držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Velitel jednotky Pavel Žilka a technik Jan Pokorný se zúčastnili projektu MOST (Moderní otevřené studium - další profesní vzdělávání dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva) a v jeho rámci absolvovali kurz Základní odborná příprava a mohou dále pracovat jako lektoři školení členů naší jednotky.

K přenosu dat mezi jednotkou a HZS Kraje Vysočina je využívána aplikace Port.All. Do systému se vstupuje přes internet a je zde možné vyplnit zprávu o zásahu, vést evidenci členů jednotky a přehled jejího vybavení

Po dohodě s velitelem jednotky provádíme s naší technikou ukázky pro děti v mateřské nebo základní škole a na akcích jako jsou hasičské oslavy, dětské tábory nebo mezinárodní den dětí. Provádíme například hašení hořícího benzínu pěnou, likvidaci požáru kuchyňského oleje nebo vyprošťování zraněné osoby z havarovaného automobilu.

V roce 2022 se naši hasiči účastnili odřadu HZS Kraje Vysočina na likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Tři dny pracovali na dohašování ohnisek požáru v okolí Pravčické brány - fotografie zde.

Ocenění naší práce starostou obce Bobrová při příležitosti oslav 120. výročí založení sboru si lze přečíst zde. Jednotka dostala také Poděkování za účast na záchranných pracích při požáru hradu Pernštejn. V anketě "Dobrovolní hasiči roku" jsme v roce 2018 v oblasti "jih Moravy" obsadili se zásahem u požáru seníku v Řečici třetí místo (viz. foto z galavečeru).

 Přehled členů naší jednotky