O sboru

Městys Bobrová se nachází v Kraji Vysočina, 20 km od Žďáru nad Sázavou - mapa. V Bobrové žije asi 900 obyvatel.

Sbor dobrovolných hasičů Bobrová, celým názvem "SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bobrová" se zkratkou SDH Bobrová (dále jen „sbor“), je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tento spolek  působí v oblasti požární ochrany. Jeho hlavním úkolem je preventivně výchovná činnost, odborná příprava a organizační a personální zabezpečení jednotky požární ochrany, výchova mládeže, pořádání a účast na různých kulturních a sportovních akcích. Sbor má k 1.1.2023 celkem 101 členů. Statutárním orgánem je starosta sboru, který jedná jménem sboru a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru sboru. Podmínky činnosti jsou vymezeny Stanovami SH ČMS. Veškerý majetek (např. vycházkové uniformy, prostředky na soutěže, vybavení dílny apod.) je pořizováno sborem z financí, které jeho členové získali z členských příspěvků, dotací, darů a z vedlejší hospodářské činnosti (organizování kulturních, sportovních a brigádnických akcí a sběrem železného šrotu). Finance získané od Městyse Bobrová slouží pouze pro potřeby zásahové jednotky - rozdíl mezi jednotkou a sborem.

Výbor a členové sboru se schází v první pátek každého druhého měsíce na schůzi. V roce 2024 jsou schůze naplánovány na 2. února, 5. dubna, 7. června, 2. srpna, 4. října a 6. prosince.

Členové našeho sboru sestavují od roku 2006 v každých komunálních volbách do zastupitelstva městyse kandidátní listinu. Snažíme se tímto způsobem podílet na rozvoji Bobrové. Za stranu "Sdružení nezávislých kandidátů - Hasiči" získali mandát v zastupitelstvu městyse v roce 2006 čtyři, v roce 2010 tři, v roce 2014 pět, v roce 2018 šest a v roce 2022 čtyři naši členové (Radka Limlová, Leoš Mikišek, Jan Pokorný a Ing. Pavel Žilka). 

Náš člen Miroslav Trnka v listopadu 2009 poskytl první pomoc muži, který upadl do bezvědomí. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby postiženému dvakrát vytáhnul zapadnutý jazyk a provedl resuscitaci. Za tento čin byl 13. listopadu 2010 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi oceněn starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska medailí "Za záchranu života". Fotky z předání medaile si lze prohlédnout ve fotogalerii.

Velitel jednotky Pavel Žilka obdržel z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby, ředitele HZS Kraje Vysočina Petra Beneše a starosty krajského sdružení hasičů Jana Slámečky Záslužnou medaili Kraje Vysočina za osobní zásluhy o rozvoj a fungování složek krajského integrovaného záchranného systému. Pavel Žilka a Jan Pokorný absolvovali také Univerzitu dobrovolného hasiče. Jedná se o studium v rámci celoživotního vzdělávání, které organizuje SH ČMS ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

Náš web se umístil v roce 2014, 2018 a 2019 na prvním místě a v roce 2020 na 3. místě v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb v kategorii nejlepší web dobrovolného hasičského sboru Kraje Vysočina. 

V roce 2016 jsme se ve spolupráci se Základní školou Bobrová umístili na 3. místě v krajském kole akce Recyklujte s hasiči ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. I v dalších letech se pravidelně umisťujeme mezi prvními pěti sbory.

Po ničivém tornádu, které se prohnalo 24. června 2021 oblastí mezi Břeclaví a Hodonínem, jsme podnikli v této oblasti několik brigád na pomoc. V pátek 25. června jsme asistovali při přepravě materiální sbírky a na místě jsme se zapojili do pomoci při likvidaci následků tornáda (odstraňování trosek, asistence při provizorním zastřešování). V této pomoci jsme pokračovali i následující sobotu, neděli a 11. srpna- viz. fotogalerie.

Aby náš sbor měl zázemí pro přípravu na soutěže, výcvik jednotky a pořádání různých sportovních a dětských akcí, budují členové sboru nový sportovní areál pod rybníkem Kaňovec (viz. MAPY.CZ). Na tomto pozemku Městyse Bobrová jsme již provedli navážku hlíny a zvedli tak úroveň terénu místy až o 2 m. Dále byla položena drenáž, přivedena voda s elektřinou, postaveno sociální zázemí, vybudována zpevněná příjezdová cesta, postaven víceúčelový objekt a dva sklady, vybudována zpevněná plocha 15 x 15 m ze zámkové dlažby a nainstalována nádrž na vodu. Dnes má areál rozměry cca 150 x 50 m a povrch tvoří travnatá plocha. Tímto děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli při budování tohoto areálu. Na tomto místě jsme již pořádali okrskovou a okresní soutěže, Bobrovský pohár Bobr Cup v požárním útoku a taneční zábavy - viz fotogalerie.

O sboru  O sboru  O sboru  

           

27. července 2013 uspořádali členové sboru v tomto areálu první ročník bobrovského poháru v požárním útoku dle pravidel požárního sportu tzv. BOBR CUPu a tuto akci bychom chtěli opakovat vždy po dvou letech. Soutěž je určena zejména sborům, které se neúčastní pravidelně žďárské ligy a podobných soutěží a chtějí si zasoutěžit s neupravenými stroji a klasickým vybavením. Časy jsou měřeny vlastní elektronickou časomírou.

Kulturní akce:

 • hasičský ples - 10. února 2024 - skupina 4Sýkorky
 • pouťová zábava - 28. června 2024 - skupina Mayday
 • pouťová zábava - 29. června 2024 - skupina Pikardi
 • hasičský ples - 15. února 2025 - skupina 4Sýkorky

Každý rok pořádáme 30. dubna lampiónový průvod obcí a pálení čarodějnic.

Pro členy sboru pořádáme různé výlety. Byli jsme např. u hasičů v Praze, v technickém muzeu, v pivovaru, na Letišti Václava Havla, v jaderné elektrárně Dukovany, ve vodní elektrárně Dalešice a na muzikálu. 

V sobotu a v neděli 23. a 24. července 2022 jsme oslavili 140 let sboru dobrovolných hasičů v Bobrové. V sobotu jsme si na slavnostní schůzi připomněli historii našeho sboru, zasloužilým členům byla udělena ocenění a vyznamenání za dlouholetou práci pro sbor. V neděli od rána probíhala na náměstí na Horní Bobrové výstava hasičské techniky, kterou nám přivezly ukázat a předvést spřátelené sbory. Po mši svaté proběhlo požehnání novému dopravnímu automobilu naší jednotky a poté byly uvítány okolní sbory a obcí prošel slavnostní průvod s prapory na hasičské cvičiště pod rybníkem Kaňovec. Tam jsme mohli sledovat ukázky hasičské mládeže, historické techniky, hašení hořlavé kapaliny a stolního oleje, vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a práci policejního kynologa se služebním psem. K dobré pohodě přispěla i hudba kapel Bobrůvanka a NAZ5. Fotografie z výročí naleznete zde

8. května 2010 se náš sbor zúčastnil rekordu v dálkové dopravě vody, který připravil velitel JSDHO Nové Dvory Jiří Sáblík. Voda byla dopravena z Dolních Louček (295 m n.m.) na Devět skal (836 m n.m.). Délka trasy byla 63,46 km. Akce se zúčastnilo 288 sborů (tj. 2 592 hasičů. Bylo použito 234 čerpadel a 3 553 hadic. Stanoviště našeho sboru číslo 501 bylo u křižovatky mezi Horní Rožínkou a Rozsochami (odbočka na Bystřici nad Pernštejnem a Dolní Rožínku). Na stanovišti jsme prováděli přečerpávání vody pomocí motorové stříkačky a před začátkem akce plnění hadicového vedení vodou z naší cisterny. Velitel naší jednotky Pavel Žilka byl velitelem celého pátého úseku, který začínal na našem stanovišti a končil u hotelu Skalský dvůr.

Certifikát z dálkové dopravy vody

Preventista našeho sboru Jan Pokorný uspořádal v naší a v okolních obcích přednášky o požární prevenci. Informoval zde o nových podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, o povinnosti ohlašování pálení klestí, požárech oleje v kuchyni, podmínkách požární ochrany staveb a o chování obyvatel při mimořádných událostech prezentací DVD Štěstí přeje připraveným. Ve fotogalerii si lze pohlédnout několik fotek z přednášky. Prezentaci týkající se provozu komínů lze stáhnout na konci této stránky. Pravidelně přispíváme články o požární prevenci do obecního zpravodaje.

Někteří členové našeho sboru složili zkoušky dle Směrnic pro získání odznaku odbornosti a získali tak osvědčení o získání těchto odborností a odznaky těchto odborností. Jsou to:

 • Hasič III. stupně: Blažek Kryštof, Ing. Břečková Hana, Drdlová Anežka, Dvořák Petr, Fiala Miroslav, Fiala Petr, Flek Jiří, Halouska Jaromír, Havránek Martin, Jirčík Tomáš DiS., Jirčík Zdeněk, Klimeš Josef, Ing. Maráková Iveta, Melichar David, Mikišek Leoš, Pokorná Markéta, Pokorný Jan, Ptáček Roman, Samek Tomáš, Špičková Lenka,DiS., Trnka Miroslav, Tulis Martin, Veselá Eliška,DiS., Veselá Hana, Vranka Antonín.
 • Hasič II. stupně: Klimeš Josef, Mikišek Leoš, Pokorný Jan, Žilka Pavel
 • Hasič I. stupně: Žilka Pavel, Ing. Žilka Pavel
 • Velitel: Ing. Žilka Pavel
 • Preventista III. stupně: Ing. Břečková Hana, Drdlová Anežka, Fiala Petr, Pokorná Markéta, Pokorný Jan
 • Preventista II. stupně: Pokorný Jan
 • Preventista I. stupně: Žilka Pavel

 

Někteří členové získali i další způsobilosti:

 • Instruktor preventivně výchovné činnosti - Pokorný Jan
 • Rozhodčí pro požární sport: Pokorný Jan, Žilka Pavel st.
 • Vedoucí mládeže II. stupně: Mikišek Leoš, Pokorný Jan, Tulis Martin
 • Vedoucí mládeže III. stupně: Blažek Kryštof, Ing. Břečková Hana, Fiala Petr, Mgr. Limlová Radka, Roháčková Ludmila

 

Ve funkci rozhodčích pomáháme například při pořádání okrskových a okresních soutěží nebo Memoriálu Jana Dřínka.

Naše spoluobčany informujeme pravidelně o naší činnosti prostřednictvím příspěvků do zpravodaje městyse Bobrová, na facebookovém profilu a internetových stránkách.

Svou práci můžeme vykonávat také díky našemu zázemí, které bylo vybudováno. Jedná se o hasičskou zbrojnici na Dolní Bobrové a cvičiště u rybníka Kaňovec. Hasičská zbrojnice je spojena s budovou bývalé zbrojnice. V přízemí se nachází garáže, šatna výjezdové jednotky, sklad a věž na sušení hadic. V poschodí potom máme velkou zasedací místnost, malou zasedací místnost, kuchyňku, sklad materiálu, umývárnu a WC. Fotky z naší zbrojnice naleznete ve fotogalerii.

V případě pořádání veřejných akcí nebo případně pro potřeby jednotky využívá sbor dva vojenské stany (6x6 m a 6x9 m) vlastněné Městysem Bobrová a dva nůžkové stany 3x6 m vlastněné sborem.

O sboru

Práce u hasičského sboru je službou občanům a jako takovou je ji zapotřebí chápat. S úctou k naší práci, která má za cíl ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry a jinými živelními pohromami, se snažíme vždy naplnit motto hasičů "Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci".

Dokumenty ke stažení

Péče o komíny - prezentace